Co to jest Europejski Fundusz Społeczny - EFS?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Został stworzony, by redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich UE. Fundusz promuje spójność gospodarczą i społeczną.

 • środki finansowe są dzielone pomiędzy państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których rozwój gospodarczy jest mniej zaawansowany
 • EFS jest podstawowym elementem strategii UE, który ma poprawić jakość życia obywateli, zapewniając im lepsze kwalifikacje a tym samym lepsze szanse na rynku pracy

EFS zajmuje się promocją zatrudnienia w UE. Pomaga państwom członkowskim, sprawiając, że siła robocza i firmy są lepiej przygotowane do stawienia czoła nowym, globalnym wyzwaniom.

Innymi słowy:

 • środki finansowe są dzielone pomiędzy państwa członkowskie i regiony, w szczególności te, gdzie rozwój gospodarczy jest mniej zaawansowany.
 • Fundusz jest kluczowym elementem strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która ma poprawić jakość życia obywateli UE, zapewniając im lepsze kwalifikacje i większe szanse na rynku pracy.
 • W okresie 2007-2013 około 75 miliardów euro trafi do państw członkowskich i regionów w ramach realizowania ustalonych zamierzeń.

Jakie są główne założenia EFS?

 • Wspieranie osób - poprzez edukację i szkolenia zawodowe, pomoc w zatrudnieniu, tworzenie miejsc pracy.
 • Wspieranie struktur i systemów - poprzez poprawę systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług związanych z zatrudnieniem, integrowanie systemu kształcenia ze światem pracy, tworzenie systemów przewidywania zapotrzebowań na rynku pracy.
 • Zapewnienie dodatkowych środków - dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby, na rozwój dodatkowych umiejętności, umożliwienie dostępu do informacji o rynku pracy.

W jaki sposób i Ty możesz skorzystać z EFS?:

Europejski Fundusz Społeczny daje możliwość:

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych osobom pracującym.
 • pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy i podniesieniu ich kwalifikacji.
 • przeciwdziałania dyskryminacji zawodowej (np. kobiet, które chcą być aktywne zawodowo).
 • wsparcia przy poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

EFS pomaga w pełni wykorzystać potencjał społeczny naszego kraju poprzez wzrost zatrudnienia, podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz wsparcia dla budowy struktur administracyjnych państwa. Przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są szkolenia, warsztaty, poradnictwo zawodowe, szkolenia i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, stałe dla młodzieży oraz przygotowanie zawodowe dla osób bezrobotnych, a także spółdzielnie socjalne, Centra Integracji Społecznej.

EFS wspiera Twoją edukację i kształcenie

Zastanawiasz się w jaki sposób?:

 • EFS popiera reformy dotyczące edukacji i kształcenia, szczególnie te, które zwiększają szansę na znalezienie pracy oraz zwiększających świadomość uczenia się przez całe życie.
 • EFS popiera kształtowanie współpracy między instytucjami szkolnictwa a przedsiębiorstwami.
 • EFS popiera ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki, redukowanie różnic między płciami oraz poprawą dostępu do szkolnictwa wyższego.

Europejski Fundusz Społeczny to narzędzie pozwalające osiągnąć lepszą jakość życia społecznego i zawodowego
www.efs.gov.pl
www.pokl.wup.lodz.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl