Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:
"Pomysł na codzienność-młodzieżowy klub środowiskowy"

1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie reguluje regulamin.

2. Przyjęcie osoby do uczestnictwa w projekcie odbywa się na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej

3. Uczestnik może być włączony do projektu tylko w momencie, gdy spełnia kryteria Art.7 o kwalifikowalności uczestników do udziału w projekcie.

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia zobowiązane są do:
a) regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział w minimum 80% godzin,
b) wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),
c) podpisania „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”,
d) podpisania „Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”,
e) usprawiedliwiania nieobecnych godzin u prowadzącego na podstawie zwolnienia lekarskiego

5. Nieobecność powyżej 20% godzin, może być podstawą do wykluczenia
z dalszego udziału w projekcie. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności na poszczególnych formach wsparcia jest choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim.